Konferencja

Bo liczy się zdrowie.
Sprawdzone rozwiązania w profilaktyce.

11 maja 2017 (czwartek)

Hotel Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa

w godzinach od 9.00 do 16.00

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na zdrowie

Środki przekazane przez Szwajcarię 12 państwom, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. i 2010 r., w Polsce przyjęły formę, wartego ok. 489 mln CHF, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jego celem jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic w obrębie Polski – pomiędzy ośrodkami zamożnymi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Obszar tematyczny: ochrona zdrowia otrzymał wsparcie w wysokości 38 979 938 CHF. Obszar ten realizowany jest poprzez dwa Cele:
Cel 1 – Profilaktyka zdrowia - Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej oraz
Cel 2 – Pomoc społeczna - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.

Konferencja prezentuje doświadczenia, dobre praktyki, jak również innowacyjne rozwiązania w działaniach służących poprawie zdrowia Polaków, dzięki realizacji czterech projektów w ramach Celu 1. Projekty te obejmowały działania informacyjne, profilaktyczne i promocji zdrowia, kampanie społeczne oraz szkolenia ukierunkowane na:

Miały one zasięg ogólnopolski. Skierowane były do ogółu społeczeństwa, w tym w szczególności do:

Realizacja projektów rozpoczęła się między lipcem 2011 r. a lipcem 2012 r., natomiast ich działania merytoryczne trwały do 31 marca 2017 r.

Procedura naboru projektów w ramach Celu 1 miała charakter pozakonkursowy. Propozycje kluczowych obszarów wymagających wsparcia finansowego zostały zgłoszone przez Ministerstwo Zdrowia, a następnie przeszły dwustopniową procedurę oceny prowadzoną zarówno po stronie polskiej jak i szwajcarskiej.

Ww. projekty otrzymały łącznie dofinansowanie 17 048 031 CHF. Kwota przyznana przez Szwajcarię stanowiła 85% ich całkowitej wartości. Pozostałe 15% zostało przekazane przez Ministerstwo Zdrowia.

Zrealizowane projekty

KIK/33 Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do dzieci przedszkolnych, ich rodziców, opiekunów i wychowawców

Projekt miał na celu zmniejszenie powszechności i częstości występowania próchnicy u dzieci w wieku 0-5 lat na terenie całego kraju. Obejmował edukację prozdrowotną i profilaktykę stomatologiczną chorób jamy ustnej u dzieci, w zakresie zabiegów higienicznych jamy ustnej, prawidłowego żywienia i kształtowania nawyków prozdrowotnych dotyczących higieny jamy ustnej. Działania kierowane były bezpośrednio do dzieci, jak również do rodziców, opiekunów, wychowawców przedszkolnych oraz personelu medycznego, w tym pediatrów, pielęgniarek i położnych, mających kontakt z najmłodszymi dziećmi.

www.zebymalegodziecka.pl

KIK/34 Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej

Projekt o zasięgu krajowym, zakładał długofalową kampanię promującą zdrowy tryb życia, skierowaną do całego społeczeństwa, a w szczególności do osób otyłych i z nadwagą, kobiet w ciąży i matek karmiących, osób pracujących w  obszarze ochrony zdrowia, nauczycieli, dyrektorów szkół, osób zajmujących się żywieniem w szkołach i producentów żywności.  

www.zachowajrownowage.pl

www.ncez.pl

KIK/35 Zapobieganie zakażeniom HCV

Celem projektu było obniżenie ryzyka przenoszenia wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) w Polsce. Projekt służył podniesieniu świadomości społecznej na temat HCV, w tym m.in. źródeł i ryzyka zakażeń. W całym kraju prowadzone były kampanie społeczne i szkolenia dla pracowników służby zdrowia, pacjentów oraz dostawców usług, które stwarzają ryzyko zakażeń chorobami krwiopochodnymi (np. salony tatuażu, salony kosmetyczne i fryzjerskie).

www.hcv.pzh.gov.pl

www.jestemswiadom.org

KIK/68 Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Projekt miał na celu ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w szczególności wśród kobiet w wieku prokreacyjnym oraz ich rodzin. Miał zasięg ogólnopolski i był skierowany m.in. do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich rodziców, zakładów pracy, kadry medycznej podstawowej opieki zdrowotnej (pediatrzy), ginekologów, neonatologów, lekarzy medycyny pracy, położnych, wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz nauczycieli.  

www.zdrowiewciazy.pl

www.e-stawiamnazdrowie.pl

www.e-zdrowiewpracy.pl

www.szkolenia.zdrowiewciazy.pl

Spotkanie rozpocznie się za
 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Prelegenci

Marek Tombarkiewicz

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Agnieszka Kister

Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia
Więcej

dr Guido Beltrani

Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w Polsce
Więcej

Małgorzata Zalewska

Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Rozwoju

dr Paulina Karwowska

Dyrektor Biura WHO w Polsce
Więcej

Izabela Ostaszewicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia
Więcej

Marek Posobkiewicz

Główny Inspektor Sanitarny

Prof. dr hab n.med. Mirosław J. Wysocki

Lekarz, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
Więcej

ks. dr Arkadiusz Nowak

Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
Więcej

Kathrin Favero

Head of Section, Federal Office of Public Health, Szwajcaria
Więcej

Dariusz Poznański

Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia

Izabela Kucharska

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
Więcej

prof. Maria Borysewicz-Lewicka

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Więcej

prof. Mirosław Jarosz

Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia
Więcej

dr hab. Rafał Gierczyński

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Więcej

Aleksandra Lusawa

Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz, Główny Inspektorat Sanitarny
Więcej

Erika Placella

Health Advisor Eastern Europe and Central Asia, Swiss Agency for Development and Cooperation, Szwajcaria
Więcej

Anna Iżyńska

Fabryka Społecznej Komunikacji

Monika Narożniak

Dyrektor Przedszkola „Delfinki” w Warszawie – uczestnik projektu KIK/33

Jolanta Wilczyńska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku – uczestnik projektu KIK/34

Krystyna Walendowicz

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
Więcej

Mateusz Mokrzyś

lekarz urolog - uczestnik projektu KIK/35
Więcej

Bożena Kuć

kosmetyczka - uczestnik projektu KIK/35
Więcej

Irena Sobieraj

Nauczyciel, pedagog szkolny, doradca metodyczny, edukator
Więcej

Anna Kozieł

Ekspert Bank Światowy

dr Michał Sutkowski

Rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Więcej

dr Beata Cholewka

Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia
Więcej

Grzegorz Stachacz

ekspert ds. zdrowia, Fundacja im. Lesława Pagi

Prowadząca:

Iwona Schymalla

Prowadząca
Więcej

Moderatorzy:

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego
Więcej

Anna Kozieł

Ekspert Bank Światowy

Anna Butrym

Prowadząca
Więcej

dr Jakub Gierczyński

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Więcej

Agenda

Prowadzący: Iwona Schymalla

9:30-9:35


Przywitanie gości – Agnieszka Kister – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia


9:35-9:45


Wystąpienie Marka Tombarkiewicza - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

9:45-9:55


Wystąpienie dr Guido Beltrani - Dyrektora Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w Polsce


9:55-10:05


Wystąpienie Małgorzaty Zalewskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Rozwoju


10:05-10:15


Wręczenie nagrody za zwycięstwo w II edycji konkursu „Jak szwajcarski zegarek nakręcamy zdrowie” oraz prezentacja zwycięskiego spotu


10:15-10:30


Przedstawienie najważniejszych rezultatów projektów Celu 1 obszaru tematycznego Ochrona zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – Izabela Ostaszewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia


10:30-10:40


Profilaktyka chorób – zarys problemu

Wyzwania stojące przed krajową i lokalną polityką profilaktyki chorób –

dr Paulina Karwowska – Dyrektor Biura WHO w Polsce


10:40-10:55


Przerwa

10:55-11:40


Panel 1 Profilaktyka i promocja zdrowia w Polsce - dziś i jutro


Moderator:

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego


Uczestnicy:

 • Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor Sanitarny

 • prof. Mirosław Wysocki – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego–Państwowego Zakładu Higieny

 • ks. dr Arkadiusz Nowak - Prezes Zarządu, Instytut Praw Pacjenta
  i Edukacji Zdrowotnej

 • Kathrin Favero – Head of Section, Federal Office of Public Health, Szwajcaria

 • Dariusz Poznański – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia


11:40- 11:45Pytania i odpowiedzi

11:45-12:30


Panel 2 Profilaktyka i promocja zdrowia w praktyce – doświadczenia projektów SPPW


Moderator:

Anna Kozieł – Bank Światowy


Uczestnicy:

 • Izabela Kucharska – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

 • prof. Maria Borysewicz-Lewicka – Uniwersytet Medyczny
  w Poznaniu

 • prof. Mirosław Jarosz – Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia

 • dr hab. Rafał Gierczyński – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

 • Aleksandra Lusawa – Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz, Główny Inspektorat Sanitarny

 • Erika Placella –  Health Advisor Eastern Europe and Central Asia, Swiss Agency for Development and Cooperation, Szwajcaria

 • Izabela Ostaszewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia


12:30-12:35Pytania i odpowiedzi

12:35-13:30


Panel 3 Oczami beneficjentów – efektywność kampanii społecznych
i działań edukacyjnych w projektach szwajcarskich


Prezentacja kampanii Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość - Anna Iżyńska, Fabryka Społecznej KomunikacjiModerator:

Anna Butrym


Uczestnicy:

 • Monika Narożniak – Dyrektor Przedszkola „Delfinki” w Warszawie – uczestnik projektu KIK/33

 • Jolanta Wilczyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku – uczestnik projektu KIK/34

 • Krystyna Walendowicz – Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem – uczestnik projektu KIK/34

 • Mateusz Mokrzyś - lekarz urolog – uczestnik projektu KIK/35

 • Bożena Kuć – kosmetyczka – uczestnik projektu KIK/35

 • Irena Sobieraj – uczestnik projektu KIK/68


13:30- 13:35Pytania i odpowiedzi

13:35- 14:25


Lunch14:25- 15:10


Panel 4 Polska vs Szwajcaria – doświadczenia, plany, działania innowacyjne


Prezentacja na temat profilaktyki i promocji zdrowia w Szwajcarii – Kathrin Favero, Head of Section, Federal Office of Public Health, Szwajcaria


Moderator:

dr Jakub Gierczyński – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny

Uczestnicy:

 • Anna Kozieł - Bank Światowy

 • Erika Placella – Health Advisor Eastern Europe and Central Asia, Swiss Agency for Development and Cooperation, Szwajcaria

 • dr Michał Sutkowski - Rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

 • Grzegorz Stachacz – ekspert ds. zdrowia, Fundacja im. Lesława Pagi

 • dr Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia15:10- 15:15Pytania i odpowiedzi

15:15 – 15:25


Przerwa

15:25-15:45


Konkluzje


15:45-16:00


Zakończenie, losowanie nagród

English version

9:30-9:35


Welcome speech – Ms Agnieszka Kister – Director of Department
of European Funds and e-Health in the Ministry of Health


9:35-9:45


Opening speech of Mr Marek Tombarkiewicz, Undersecretary of State, Ministry of Health


9:45-9:55


Presentation of dr Guido Beltrani - Director of Swiss-Polish Cooperation Programme Office


9:55-10:05


Presentation of Ms Małgorzata Zalewska – Deputy Director of Department for Aid Programmes in the Ministry for Economic Development


10:05-10:15


Handing over a prize in the second edition of the contest „Jak szwajcarski zegarek nakręcamy zdrowie” and presentation of the winning spot


10:15-10:30


Presentation of the projects’ most important results achieved within the Objective 1in focus area ‘Health care’ of Swiss-Polish Cooperation Programme – Ms Izabela Ostaszewicz – Deputy Director of Department of European Funds and e-Health in the Ministry of Health


10:30-10:40


Disease prophylaxis – problem overview

Challenges for national and local politics within disease prevention -
dr Paulina Karwowska – Director of the WHO Office in Poland


10:40-10:55


Break

10:55-11:40


Panel 1 Prophylaxis and health promotion in Poland – today and tomorrow


Moderator:

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – the Institute of Management in Health Protection, Łazarski University


Invited participants:

 • Mr Marek Posobkiewicz - Chief Sanitary Inspector

 • prof. Mirosław Wysocki – Director of the National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene

 • priest dr Arkadiusz Nowak – President of the Board, the Institute of Patient Rights and Health Education

 • Ms Kathrin Favero – Head of Section, Federal Office of Public Health, Switzerland

 • Mr Dariusz Poznański – Deputy Director of Department of Public Health in the Ministry of Health


11:40-11:4511:45-12:30


Q&A session
Panel 2 Prophylaxis and health promotion in practice – experience from the Swiss projects


Moderator:

Ms Anna Kozieł – World Bank


Invited participants:

 • Ms Izabela Kucharska – Deputy of Chief Sanitary Inspector

 • prof. Maria Borysewicz-Lewicka – University of Medical Sciences
  in Poznań

 • prof. Mirosław Jarosz – Director of National Food and Nutrition Institute

 • dr hab. Rafał Gierczyński – National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene

 • Ms Aleksandra Lusawa – Director of Department of Health Promotion, Biostatistics and Analyses, Chief Sanitary Inspectorate

 • Ms Erika Placella –  Health Advisor Eastern Europe and Central Asia, Swiss Agency for Development and Cooperation, Switzerland

 • Ms Izabela Ostaszewicz – Deputy Director of Department of European Funds and e-Health in the Ministry of Health


12:30-12:35


12:35-13:30


Q&A sessionPanel 3 From the Beneficiaries perspective – efficiency of the social campaigns and educational activities in Swiss projects


Presentation of campaign Party hard: expectations vs. realityModerator:

Anna Butrym


Invited participants:

 • Ms Monika Narożniak – Director of Kindergarten „Delfinki” (“Dolphins”) in Warsaw – project participant in KIK/33

 • Ms Jolanta Wilczyńska – Director of Primary School no. 1 in Łask – project participant in KIK/34

 • Ms Krystyna Walendowicz – Director of Rehabilitation Hospital in Zakopane – project participant in KIK/34

 • Mr Mateusz Mokrzyś – md. urologist – project participant in KIK/35

 • Ms Bożena Kuć – cosmetologist – project participant in KIK/35

 • Ms Irena Sobieraj – project participant in KIK/68


13:30- 13:35


13:35- 14:25


Q&A sessionLunch14:25- 15:10


Panel 4 Poland vs Switzerland – experiences, plans, innovative activities


Presentation of prophylaxis and health promotion in Switzerland – Ms Kathrin Favero, Head of Section, Federal Office of Public Health, Switzerland


Moderator:

dr Jakub Gierczyński – National Institute of Public Health-National Institute of Hygien

Invited participants:

 • Ms Anna Kozieł – World Bank

 • Ms Erika Placella – Health Advisor Eastern Europe and Central Asia, Swiss Agency for Development and Cooperation, Switzerland

 • dr Michał Sutkowski – Spokesman of Primary Physicians College in Poland

 • Mr Grzegorz Stachacz – health expert, Foundation under auspices of Lesław Paga

 • dr Beata Cholewka – Director of Department of Nurses and Midwives in the Ministry of Health15:10 – 15:15


15:15 – 15:25Q&A sessionBreak

15:25-15:45


Conclusions


15:45-16:00


Closure

Hotel Novotel Airport

ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa

Jak dojechać?

Wypełnij pola poniżej aby otrzymać wskazówki jak trafić na miejsce wydarzenia

Wprowadź miejsce z którego zaczynasz podróż oraz wybierz środek transportu aby zobaczyć wskazówki dojazdu
Zarejestruj się

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania napisz lub zadzwoń.

location icon
Adres

Hotel Novotel Airport
ul. 1 Sierpnia 1
Warszawa


email icon
Kontakt

zdrowiesppw@zdrowiesppw.pl

Tel. 606 815 996
Tel. 696 030 255